Sposób użytkowania. Gwarancja

SAMOCHODOWE AKUMULATORY KWASOWO-OŁOWIOWE

Instrukcja obsługi

1 PRZEZNACZENIE AKUMULATORA

 • 1.1   Samochodowe akumulatory kwasowo-ołowiowe o napięciu znamionowym 12V („akumulatory”) produkowane są zgodnie z wymogami norm GOST 959 i EN 50342 w zakresie właściwości technicznych tego rodzaju akumulatorów i przeznaczone są do rozruchu silnika i dostarczania prądu do obwodów elektrycznych samochodów osobowych i traktorów.
 • 1.2   Akumulator dostarczany klientom jest napełniony elektrolitem i naładowany.
 •  Do napełnienia akumulatora i w celu zapewnienia jego działania stosowany jest kwas siarkowy (GOST 667) rozcieńczony w wodzie destylowanej (GOST 6709). Gęstość elektrolitu w temperaturze 25°С, jak również gęstość elektrolitu w całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi  1,28±0,01 g cm3.

2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 • 2.1  UWAGA! Mieszanka wodoru i powietrza jest wybuchowa. W pobliżu akumulatora nie wolno palić tytoniu ani używać otwartego ognia, nie wolno również doprowadzić do powstania iskry, np. w wyniku zwarcia biegunów akumulatora.
 • Zwieloletniego doświadczenia w stosowaniu akumulatorów na świecie wynika dodatkowe zalecenie: w suchych warunkach atmosferycznych nie należy obsługiwać akumulatora przynajmniej przez godzinę po długiej podróży i nie należy ładować akumulatora prostownikiem mając na sobie ubrania zawierające wełnę lub włókna syntetyczne. Może wówczas dojść do wyładowania elektrostatycznego energii zgromadzonej na ubraniu i ciele. Zalecane jest usunięcie ładunku elektrostatycznego z ciała (ubrań), jak również z obudowy akumulatora poprzez przykrycie akumulatora na krótki czas kawałkiem mokrego materiału. UWAGA! Materiał nie może dotykać biegunów akumulatora.
 • 2.2  ELEKTROLIT jest CIECZĄ AGRESYWNĄ. W razie kontaktu elektrolitu z nieosłoniętą częścią ciała, należy taką część ciała natychmiast przemyć wodą i 10-procentowym roztworem sody spożywczej. W razie konieczności należy skontaktować się z lekarzem.
 • 2.3     Akumulator może być włączany i odłączany wyłącznie przy wyłączonym silniku i odłączonych odbiornikach prądu (wyłączonym prostowniku). W celu włączenia akumulatora należy zawsze najpierw podłączyć przewód plusowy, dopiero następnie minusowy. W wypadku rozłączania akumulatora należy najpierw odłączyć przewód minusowy.
 • OSTRZEŻENIE! Nie należy stykać ze sobą biegunami i końcówek kabli w trakcie podłączania i rozłączania akumulatora, gdyż może to doprowadzić do zwarcia.
 • 2.4    Zaciski klem należy mocno zamocować na biegunach akumulatora, natomiast kable powinny być ułożone luźno.
 • 2.5    Aby uniknąć obrażeń w czasie obsługi akumulatora i przebywania w jego pobliżu należy zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze i oznaczenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji umieszczone na pokrywie obudowy akumulatora.
Не курить
Zakaz palenia oraz stosowania otwartego ognia  i źródeł iskrzenia.

 
Едкое/коррозионное
Materiał żrący / korozyjny
 
Работать в защитных очках
Załóż okulary ochronne
 
 Выполнять руководство по эксплуатации
Postępuj zgodnie z instrukcją
 
Хранить вдали от детей
Chronić przed dostępem dzieci
 
Опасность взрыва
Uwaga! Niebezpieczeństwo wybuchu
 

Produkt nadaje się do recyklingu
Свинец
Ołów
 

3 PRZYGOTOWANIE AKUMULATORA DO PRACY

 • 3.1    Przed montażem napełnionego akumulatora w pojeździe lub przed przekazaniem go do przechowania, należy sprawdzić gęstość elektrolitu. Jeżeli gęstość elektrolitu jest niższa od wartości wskazanej w pkt 1.2. (dla 0,03 g/cm3 lub więcej) lub jeżeli gęstość w poszczególnych celach różni się więcej niż 0,01 g/cm3, akumulator należy naładować zgodnie z opisem w pkt 3.3–3.5. UWAGA! W wypadku omawianego typu akumulatorów stosowany może być układ wentylacji i wygaszania płomienia wbudowany w korki. W trakcie produkcji, korki te instalowane są w środkowych celach akumulatora (nr 3 i 4). Różnią się one od pozostałych kolorem, a w części środkowej posiadają otwór odprowadzania gazu. Przed eksploatacją należy sprawdzić, czy korki z wbudowanym układem wentylacji i wygaszania płomienia są założone oraz sprawdzić, czy otwory odprowadzania gazu są czyste.Ostrzeżenie: w wypadku nowego akumulatora ZALECA SIĘ, aby po przejechaniu 100 km sprawdzić poziom elektrolitu oraz jego gęstość – istnieje możliwość, że w separatorze akumulatora ładowanego fabrycznie pozostały pęcherzyki gazu, które pod wpływem wibracji wywołanych poruszaniem się pojazdu mogą wydostawać się przez otwory wentylacyjne akumulatora i prowadzić do obniżenia poziomu elektrolitu.
  • Jeżeli test wykonany za pomocą szklanej probówki wskazuje, że poziom elektrolitu w jednej z cel lub we wszystkich celach akumulatora osiąga wartość poniżej normy, przy odpowiedniej gęstości, wówczas akumulator należy wypełnić elektrolitem do poziomu wskazanego w pkt 4.6
 • 3.2    Jeżeli w akumulatorze przewidziano instalację wskaźnika poziomu naładowania oraz poziomu elektrolitu, na etykiecie należy uwzględnić następujące oznaczenia:
 1. zielone pole z czerwonym kołem w środku – «Prawidłowy poziom naładowania» (poziom naładowania akumulatora przekracza 65%; poziom elektrolitu w normie).
 2. białe pole z czerwonym kołem w środku – «Akumulator należy naładować» (poziom naładowania akumulatora spadł poniżej 65%; poziom elektrolitu w normie; akumulator należy doładować).
 3. czerwone pole z czarnym kołem w środku – «Akumulator należy niezwłocznie naładować» (poziom naładowania akumulatora wynosi 50%; poziom elektrolitu w normie; akumulator należy niezwłocznie doładować lub wymienić)
 4. czerwone pole z białym kołem w środku – «Uzupełnić poziom wody destylowanej» (poziom elektrolitu poniżej normy; należy uzupełnić poziom wody destylowanej).
 • 3.3   Akumulator należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu prądem (wyrażonym w amperach) o wartości 10% pojemności nominalnej (na przykład 6,0 A w wypadku akumulatora o pojemności nominalnej 60 Ah).
  •  UWAGA: po osiągnięciu napięcia 14,4V na końcówkach biegunowych, prąd ładowania należy zmniejszyć dwukrotnie, a następnie kontynuować ładowanie do momentu osiągnięcia stałego napięcia i gęstości elektrolitu (należy zwrócić uwagę na temperaturę).    Czas ładowaniaakumulatora wynosi 10 godz. (tj. do momentu pełnego naładowania). Dokładny czas ładowania jest uzależniony od poziomu rozładowania.  
 • 3.4   W trakcie ładowania akumulatora TEMPERATURA ELEKTROLITU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 45°C, w przeciwnym razie proces ładowania zostanie wstrzymany do chwili, gdy temperatura elektrolitu spadnie do poziomu 35°C.
 • 3.5   Po zakończeniu ładowania należy sprawdzić poziom i gęstość elektrolitu. W razie konieczności należy uzupełnić poziom elektrolitu zgodnie ze specyfikacją określoną w pkt 1.2. Gęstość elektrolitu w poszczególnych celach nie może różnić się o więcej niż 0,01 g/cm3. Zbyt wysoką gęstość elektrolitu należy zmniejszyć poprzez dolanie wody destylowanej. Po unormowaniu poziomu i gęstości elektrolitu akumulator należy ładować przez 40 minut pod napięciem 15–16V w celu intensywnego zmieszania elektrolitu. Poziom elektrolitu należy dostosować do wymagań określonych w pkt 4.6.

4 EKSPLOATACJA I KONSERWACJA AKUMULATORA

 • 4.1    Akumulator powinien zostać zamontowany w pojeździe zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowa instalacja prowadzi do uszkodzeń mechanicznych, zniszczenia elektrod oraz zwarć.
 • 4.2   Akumulator należy utrzymywać w stanie czystości (przecierać wilgotną szmatką zamoczoną w słabym roztworze zasadowym (roztwór sody))
 • 4.3   Końcówki biegunowe należy czyścić i smarować cienką warstwą wazeliny.
 • 4.4    Silnik należy uruchamiać z dźwignią zmiany biegów ustawioną w pozycji neutralnej lub przy zwolnionym sprzęgle nie dłużej niż przez 10-15 sekund, robiąc co najmniej jednominutowe przerwy. Jeżeli po pięciu próbach nie nastąpi rozruch silnika, należy sprawdzić układ rozruchowy. Długie, wielokrotnie powtarzane, nieudane próby uruchomienia silnika prowadzą do zbyt głębokiego rozładowania akumulatora.
 • 4.5   NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ DO NIEPEŁNEGO ŁADOWANIA LUB ROZŁADOWYWANIA AKUMULATORA. Przy ładowaniu wartość napięcia prądnicy powinna być zgodna z danymi zawartymi w instrukcji obsługi pojazdu (14,2 ± 0,3) V.
 • 4.6   UWAGA! Podczas eksploatacji akumulatora ilość elektrolitu powinna utrzymywać się między poziomem minimalnym a maksymalnym. Poziom minimalny (w zależności od rodzaju akumulatora) oznacza, że elektrolit przykrywa górną krawędź separatora i znajduje się co najmniej 15 mm ponad nią lub co najmniej 5 mm poniżej mostka biegunowego (jeżeli znajduje się on dokładnie poniżej otworu wlewowego).Poziom maksymalny również zależy od rodzaju akumulatora i jest specjalnie oznaczony na jego obudowie bocznej. Jeżeli nie oznaczono poziomu maksymalnego, należy przyjąć, że jest on o 10 mm wyższy od poziomu minimalnego, tj. wynosi odpowiednio 25 mm lub 15 mm. Jeżeli poziom elektrolitu spadnie poniżej poziomu minimalnego (15 mm od krawędzi separatora lub 5 mm od mostka biegunowego), należy uzupełnić poziom wody destylowanej. Nie należy dolewać elektrolitu, z wyjątkiem przypadków omówionych w pkt 3.1. Wodę destylowaną powinno się dolewać po pełnym naładowaniu akumulatora, zgodnie z poniższą instrukcją:
 1. usunąć korki;zmierzyć poziom elektrolitu (np. za pomocą szklanej rurki). W zależności od rodzaju akumulatora, jako podstawę należy przyjąć krawędzie separatora albo mostek podzespołu elektrod;
 2. uzupełnić elektrolit wodą destylowaną do poziomu maksymalnego (4.6);
 3. wkręcić korki;
 4. naładować akumulator w celu wymieszania elektrolitu (3.3).Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu elektrolitu, ponieważ może to prowadzić do jego wycieku przez kanały odgazowujące. W zimnych porach roku należy uzupełnić wodę destylowaną w ciepłym pomieszczeniu a następnie naładować akumulator.
 • 4.7    Akumulatory powinny być stale naładowane. Należy sprawdzać gęstość elektrolitu co najmniej raz na pół roku. Jeżeli gęstość elektrolitu spadnie do poziomu 0,03 g/cm3 lub mniej, należy naładować akumulator zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pkt 3.3 - 3.5.   
 • 4.8    Właściciele samochodów z mechanicznymi przekaźnikowymi regulatorami napięcia powinni regularnie sprawdzać napięcie systemu samochodowego (co najmniej raz na trzy miesiące).
 • Uwaga! Gdy napięcie przekracza 14,5V a pod maską pojazdu panuje wysoka temperatura, dochodzi do przeładowania akumulatora i wzrasta zużycie wody; przy napięciu poniżej 13,9V, częsty muruchamianiu silnika i krótkich przejazdach (szczególnie w zimie), następuje systematyczne rozładowywanie akumulatora.

5 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

 • 5.1  Akumulatory należy przewozić w pojazdach krytych zapewniających ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem i działaniem promieni słonecznych, Akumulatory powinny być transportowane i przechowywane w pozycji pionowej z końcówkami biegunowymi zwróconymi ku górze.
 • 5.2 Akumulatory powinny być stale naładowane. Należy sprawdzać gęstość i poziom elektrolitu co najmniej raz na rok. Jeżeli gęstość elektrolitu spadnie do poziomu 0,03 g/cm3 lub mniej, należy naładować akumulator zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pkt 3.3 - 3.5. Poziom elektrolitu można uzupełniać woda destylowaną. Nie wolno dolewać elektrolitu.
 • PODCZAS PRZECHOWYWANIA W AKUMULATORACH NALEŻY UTRZYMYWAĆ ZALECANY POZIOM ELEKTROLITU. AKUMULATORY POWINNY BYĆ STALE NAŁADOWANE. Zaleca się przechowywanie akumulatorów w chłodnych miejscach, z daleka od urządzeń grzewczych.

6 GWARANCJA PRODUCENTA

 • 6.1    Producent gwarantuje, że akumulatory będą spełniać odpowiednie normy jakości, pod warunkiem jednak ich należytej eksploatacji, transportu i przechowywania oraz sprawności instalacji elektrycznej pojazdu. Okres gwarancji na akumulator wynosi 24 miesiące, pod warunkiem, że przebieg pojazdu nie przekracza 75 000 km lub 2500 godzin czasu pracy silnika. Okres gwarancji biegnie od daty produkcji akumulatora. Dla określonych typów akumulatorów, okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, zgodnie z informacją na etykiecie akumulatora. Taka gwarancja udzielana jest pod warunkiem, że przebieg pojazdu nie przekracza 75 000 km lub 2500 godzin czasu pracy silnika, a akumulator poddawany jest terminowym przeglądom w regionalnym centrum serwisowym lub w placówce oficjalnego dealera. Okres gwarancji na akumulator zainstalowany w taksówkach wynosi 12 miesięcy.
 • UWAGA! Po zakupie akumulatora zalecane jest dokonywanie jego przeglądu w regionalnym centrum serwisowym lub placówce oficjalnego dealera w okresach półrocznych, z wpisem potwierdzającym datę dokonania takiego przeglądu w karcie gwarancyjnej.
 • 6.2  W okresie gwarancji zapewnione jest wykonanie następujących usług na rzecz nabywcy akumulatora: profesjonalne doradztwo w zakresie eksploatacji i ładowania akumulatora, kontrola stanu akumulatora, uzupełnienie poziomu elektrolitu oraz kontrola napięcia ładowania akumulatora zainstalowanego w pojeździe.

7 ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 • 7.1  W wypadku wykrycia w akumulatorze jakiejkolwiek wady, akumulator należy dostarczyć do placówki oficjalnego dealera (sprzedawcy) oraz okazać mu kartę gwarancyjną i dostarczyć samochód osobowy, w którym akumulator został zainstalowany. Możliwe jest również złożenie reklamacji bezpośrednio u producenta. Taka reklamacja powinna obejmować pisemny wniosek z krótkim opisem zaistniałego problemu wraz z dołączoną do niego kartą gwarancyjną.
 • 7.2   Reklamacje nie będą uwzględniane jeżeli:
 • 7.2.1   Brak jest dokumentów wymaganych do złożenia reklamacji;
 • 7.2.2   Oznaczenia na akumulatorze nie są zgodne z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej;
 • 7.2.3  Akumulator jest uszkodzony mechanicznie; został otwarty lub był naprawiany;
 • 7.2.4  Akumulator nie został zamocowany lub został nieprawidłowo zamocowany w pojeździe, co doprowadziło do powstania drgań oraz miało niekorzystny wpływ na stan płyt akumulatora i spowodowało wyciek z akumulatora;
 • 7.2.5   Akumulator został dostarczony do centrum serwisowego w stanie bez elektrolit lub z poziomem elektrolitu poniżej normy;
 • 7.2.6   Gęstość elektrolitu w naładowanym akumulatorze (w co najmniej dwóch celach) przekracza1,31 g/cm3;
 • 7.2.7 Akumulator jest rozładowany, tj. gęstość elektrolitu wynosi poniżej 1,20 g/cm3 w co najmniej trzech celach akumulatora, przy temperaturze w przedziale od 15 °С do 20 °С;
 • 7.2.8   Na otworach wentylacyjnych w korkach (po sześciu miesiącach eksploatacji) znajduje sięciemnobrązowy nalot, jednocześnie w elektrolicie zaobserwować można ciemnobrązowy osad, co wskazuje na fakt systematycznego ładowania akumulatora;
 • 7.2.9   W elektrolicie akumulatora występują niepożądane substancje chemiczne oraz różnorodne dodatki;
 • 7.2.10   Elektrolit akumulatora uzupełniony został niedestylowaną lub zabrudzoną wodą, co prowadzi do samorozładowania się akumulatora;
 • 7.2.11   Otwory wentylacyjne w korkach są zatkane nieczystościami;
 • 7.2.12   Urządzenie ładujące w samochodzie jest zepsute;
 • 7.2.13   Wybrany akumulator samochodowy nie jest odpowiedni do danego rodzaju pojazdu;
 • 7.2.14   Wykorzystywane są dodatkowe odbiorniki prądu, które prowadzą do stałego rozładowywania akumulatora, a w konsekwencji do jego wcześniejszego zużycia;
 • 7.2.15   Widoczne są oznaki częściowego stopienia na końcówkach biegunowych akumulatoraoraz na obudowie akumulatora, co wskazuje na słabą jakość połączenia pomiędzy kablami a końcówkami akumulatora lub spięcie w instalacji elektrycznej;
 • 7.2.16   Nastąpiła eksplozja akumulatora bez wystąpienia awarii systemu otwierania akumulatora.

8 UTYLIZACJA

 • 8.1    Zużyte akumulatory, z uwzględnieniem ich stanu, powinny zostać poddane utylizacji w specjalnym zakładzie utylizacyjnym (zob. odpowiedni symbol na etykiecie akumulatora).

WESTA «WESTA» International Scientific Industrial Corporation
ul. Pisarżewski 5, 49005, Dniepropetrowsk, Ukraina
E-mail: westa@westa-inter.com
Adres strony internetowej: http://westa.com.ua